Algemene voorwaarden Erasmus Keepers Academy B.V.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

ARTIKEL 4 – BEDENKTIJD EN ANNULERING

 

ARTIKEL 5 – BETALING

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN GEDRAG

 

ARTIKEL 7 – FOTO’S EN VIDEO’S

 

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Erasmus Keepers Academy: 

 

Deelnemer: 

 

 

Opdrachtgever: 

 

 

 

Overeenkomst: 

bekend onder de handelsnaam ‘Erasmus Keepers Academy B.V.’ gevestigd te Utrecht.

 

de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Erasmus Keepers Academy en Opdrachtgever in de hoedanigheid van Deelnemer gebruik maakt van de diensten van Erasmus Keepers Academy.

 

de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot de Deelnemer aangaande de dienstverlening van Erasmus Keepers Academy.

 

 

een Overeenkomst tussen Erasmus Keepers Academy en de Opdrachtgever ter zake van een of meer door Erasmus Keepers Academy te verlenen diensten waaraan de Deelnemer deelneemt.


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Erasmus Keepers Academy aangeboden diensten, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van enig algemene of specifieke voorwaarde of beding van de opdrachtgever wordt door Erasmus Keepers Academy van de hand gewezen.
 3. Afwijking van of aanvullingen, in welke vorm dan ook, op de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Erasmus Keepers Academy daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 4. In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 5. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
 6. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

 1. Het aanbod van dienstverlening wordt elektronisch of schriftelijk uitgebracht en is van kracht gedurende de aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de inschrijving is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 3. De overeenkomst komt tot stand nadat Erasmus Keepers Academy een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd aan de Opdrachtgever.
 4. De overeenkomst is persoonsgebonden en is zonder schriftelijke overleg met Erasmus Keepers Academy niet overdraagbaar.

ARTIKEL 4 - BEDENKTIJD EN ANNULERING

 

1.  Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening door Erasmus Keepers Academy aan de Deelnemer is er sprake van 14 dagen bedenktijd in verband met aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de overeenkomst kosteloos worden ontbonden na een schriftelijk verzoek aan Erasmus Keepers Academy.


2.  Hierna geldt dat tot:

 

a.  voor 4 weken voor aanvang van het eerste blok van (reguliere) keeperstrainingen van het desbetreffende seizoen 10% van het totale bedrag (dus alle 4 de blokken) in rekening zal worden gebracht.

b.  voor 3 weken voor aanvang van het eerste blok van (reguliere) keeperstrainingen van het desbetreffende seizoen 15% van het totale bedrag (dus alle 4 de blokken) in rekening zal worden gebracht.  

 
c.   voor 2 weken voor aanvang van het eerste blok van (reguliere) keeperstrainingen van het desbetreffende seizoen 20% van het totale bedrag (dus alle 4 de blokken) in rekening zal worden gebracht. 

 
d.  voor 1 week voor aanvang van het eerste blok van (reguliere) keeperstrainingen van het desbetreffende seizoen 25% van het totale bedrag (dus alle 4 de blokken) in rekening zal worden gebracht.

 

3. Voor de zaaltrainingen, voorbereidingsblokken, workshops, clinics, kampen en privétrainingen gelden dezelfde percentages als voor de (reguliere) keeperstrainingsblokken.

 

4. Ingeval een keeper op een later moment aansluit bij de (reguliere) keeperstrainingen worden de hierboven genoemde percentage gehanteerd ten opzicht van het totaal van overeengekomen (reguliere) keeperstrainingsblokken.

 

5. In geval van ziekte dan wel door een andere oorzaak waardoor de Deelnemer niet kan deelnemen vindt er geen restitutie plaats. 

 

6. Er kan van bovenstaande percentages worden afgeweken na schriftelijke afstemming met Erasmus Keepers Academy.

 

ARTIKEL 5 - BETALING

 1. Betalingen dienen plaats te vinden voor aanvang van het betreffende (reguliere) keeperstrainingsblok, zaaltrainingsblok,  voorbereidingsblok, workshop, clinic, kamp of privétraining.
 2. Bij niet tijdige betaling behoudt Erasmus Keepers Academy zich het recht voor de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen en is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van de annuleringskosten overeenkomstig artikel 4 lid 2d.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID EN GEDRAG

 

 1. Deelname aan de diensten van de Erasmus Keepers Academy geschiedt altijd op eigen risico. De Erasmus Keepers Academy is nooit aansprakelijk voor tijdens een (reguliere) keeperstraining, zaaltraining, workshop, clinic, kamp of privétraining opgelopen lichamelijk letsel.
 2. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van de Erasmus Keepers Academy wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 3. De Erasmus Keepers Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade. 
 4. De Erasmus Keepers Academy is club onafhankelijk en derhalve te gast op het sportcomplex van hockeyclub 't Spandersbosch, dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld. 
 5. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmateriaal en kleding. Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de betreffende deelnemer.
 6. De deelnemer dient op de door de Erasmus Keepers Academy aangegeven tijd aanwezig te zijn, tevens dient de deelnemer het ter beschikking gestelde keepersshirt te dragen.
 7. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders en overige deelnemers.
 8. De Erasmus Keepers Academy is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d. 

ARTIKEL 7 - FOTO'S EN VIDEO'S

 

De Erasmus Keepers Academy behoudt zich het recht voor alle gemaakte foto's en video's te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, presentaties en dergelijke. Indien u niet toestaat dat Erasmus Keepers Academy het materiaal van de deelnemer gebruikt dient u Erasmus Keepers Academy hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen voorafgaande aan het (reguliere) keeperstrainingsblok, zaaltrainingsblok, voorbereidingsblok, workshop, clinic, kamp en privétraining.

 

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

 

Indien Erasmus Keepers Academy door overmacht geheel of ten dele is verhinderd haar diensten uit te voeren behoudt Erasmus Keepers Academy zich voor een gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Erasmus Keepers Academy enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever is gehouden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Erasmus Keepers Academy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Erasmus Keepers Academy B.V.

Laan van Cattenbroeck 65, 3703BK Zeist

KvK-nummer: 65497198

BTW-nummer: 856136074B01

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Telefoonnummer: +31 6 22 49 62 86

E-mailadres: stas@erasmuskeepersacademy.nl


© 2019 Erasmus Keepers Academy B.V. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.